หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
MBA (finance and international business), Indiana University
ปริญญาตรี
Bachelor of Arts (French), Faculty of Arts, Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน
-
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน