หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล (66 ปี)
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Diplome d'Etudes Approfodies Diplome de Docteur-Ingenieur สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จาก Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
-
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
-
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร
-
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์