หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาการจัดการ จาก Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเคมีจาก Massachusetts Institute of Technology
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก Worcester Polytechnic Institute (WPI)
ประวัติการทำงาน
-
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)