หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด มหาชน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)
-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)