หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
-
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
-
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
-
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม