หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์
นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านสารสนเทศ
02 564 7000 ต่อ 1249
warunee@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Business Studies
สาขาวิชา Information Systems จาก Massey University
ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านสารสนเทศ
ปี 2551-2557
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2548-2551
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2543-2548
หัวหน้างาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2535-2543
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ