หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1361
thitapha@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต The University of New South Wales, Australia
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต The University of New South Wales, Australia
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2560-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2559-2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2555-2559
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2553-2555
ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2551-2553
ผู้ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2548-2551
นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2537-2548
นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ