หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางสุวิภา วรรณสาธพ
นางสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 71525
suwipa@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต State University of New York of Buffalo,
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (International Trade) State University of New York of Buffalo
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2561-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2553-2561
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2548-2553
ผู้อำนวยการโครงการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2543-2548
ผู้ประสานงาน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี