หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน
นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านแผน งบประมาณและการเงิน
02 564 7000 ต่อ 71773
roongthip@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Aquaculture)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (Fishery Biology)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านแผน งบประมาณและการเงิน
ปี 2555-2559
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ สำนักงานกลาง
ปี 2553-2555
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ สำนักงานกลาง
ปี 2551-2553
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายแผนกลยุทธ์และนโยบาย สำนักงานกลาง
ปี 2549-2551
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2548-2549
หัวหน้างาน ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2539-2548
นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ