หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
02 564 7000 ต่อ 6921
prasit@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา