หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางพัชรียา กุลานุช
นางพัชรียา กุลานุช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
02 564 7000 ต่อ 1444
pachreeya@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์),
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี 2557-2559
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ปี 2553-2557
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ปี 2551-2553
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ปี 2544-2551
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาองค์กร