หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 71515
omjai@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Engineering Management) Old Dominion University
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล , Master of Engineering (Management of Technology) Vanderbilt University
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2553-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2549-2553
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2543-2549
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2542-2543
นักวิชาการ ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2531-2542
นักวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ