หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
02 564 7000 ต่อ 1500
narong@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) The University of Birmingham
ปริญญาโท
Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2547-2559
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน
ปี 2543-2547
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2540-2543
ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2536-2540
นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ