หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

02 5646 7000 ต่อ 71481
lily@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขา Biochemistry University of Kent at Canterbury , UK
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
University of Kent at Canterbury , UK
ปริญญาตรี
สาขาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2553-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
2551-2553
รักษาการ ผู้อำนวยการ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
2547-2551
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์