หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางกุลประภา นาวานุเคราะห์
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
02 564 7000 ต่อ 71503
kullaprapa.navanugraha@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2556-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
ปี 2553-2556
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2552-2553
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2551-2552
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโปรแกรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2549-2551
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนกลุ่มคลัสเตอร์และโปรแกรมยุทธศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2543-2549
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2536-2543
หัวหน้างานบริหารบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ