หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านกิจการพิเศษ
02 644 8150 ต่อ 81820
ketwarong@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านกิจการพิเศษ
ปี 2546-2548
ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
ปี 2541-2546
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
ปี 2536-2541
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานผู้บริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ