หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหาร ด้านบริหารทั่วไป
02 564 7000 ต่อ 71582
juthamas@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Chemistry)
University of Aberdeen ประเทศสก๊อตแลนด์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหาร ด้านบริหารทั่วไป
ปี 2558-2559
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลสำนักงานกลาง
ปี 2555-2558
ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
ปี 2551-2555
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
ปี 2549-2551
หัวหน้างาน สำนักผู้อำนวยการ
สำนักงานกลาง
ปี 2545-2549
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
ปี 2544-2545
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง
ปี 2542-2544
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานกลาง