หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
02 564 6500 ต่อ -
julathep@mtec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลหการและวัสดุ) จาก Engineering University ofConnecticut สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Metallurgical จาก Engineering University ofConnecticut สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2558-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2554-2558
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2543-2554
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2539-2543
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2535-2539
นักวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ