หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางจินตนา ศิริสุนทร
นางจินตนา ศิริสุนทร
หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
02 564 7000 ต่อ 71302
jintana@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน