หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นายเฉลิมพล ตู้จินดา
นายเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
02 583 9992 ต่อ 71302
chalermpol@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Business Administration) Southern New Hampshire University
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (Management Information Systems) Southern New Hampshire University
ประวัติการทำงาน
ปี 2564-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2561-2564
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2560-2561
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2553-2560
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปี 2552
ผู้ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี