หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 71517
chadamas@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Health Policy and Administration)
University Of North Carolina - Chapel Hill
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Pharmacy)
University Of North Carolina - Chapel Hill
ปริญญาตรี
เภสัชศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน 
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2553-2559  
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านวิจัยนโยบาย สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร
ปี 2549-2553
รองผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2546-2549
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานผู้บริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2542-2546 
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กลุ่มโครงการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2535-2542
ผู้ประสานงาน กลุ่มโครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ