หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ต่อ
akkharawit.kan@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry เน้น Marine Biotechnology)
Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego พ.ศ. 2545 (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
(ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, STDB)
ปริญญาตรี
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
และ Chief Executive Office, Food Innopolis  Ministry of Science and Technology
มกราคม 2558-สิงหาคม 2559
คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554
รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549
คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทางเทคโนโลยี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กันยายน 2543-มกราคม 2545
ผู้ช่วยวิจัย Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536
นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533
ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ

 • เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล (Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
 • ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property and Intellectual Property Management)
 • การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

รางวัลที่เคยได้รับ

 • 2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20อันดับแรก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20อันดับแรก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products Conference,
 • February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
 • 2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ

 • Boonsri, S., Chantraproma, S., Fun, H., Karalai, C., Kanjana-Opas, A. and Anjum, S.,2005. 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3- [(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-4-one. ActaCryst E61, 03930-03932.
 • Chantrapromma, S., Boonsri, S., Fun,H., Anjum, S. and Kanjana-Opas, A.,2006. 2,3-Dihydro-7,8-dihydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-
  4-one.ActaCryst E62, 01254-01256.
 • Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A. and Chantrapromma, K, 2006. Antibacterial and cytotoxic xanthones from the roots of Cratoxylumformosum. Phytochemistry67, 723-727.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.,Kanjana-Opas, A., andLaphookieo, S., 2006. Bioactive PrenylatedXanthones and Anthraquinones fromCratoxylumformosum ssp. Pruniflorum. Tetrahedron62. (37) 8850-8859.
 • Kanjana-opas, A., Panphon, S., Fun, H., and Chantrapromma, S., 2006. 4-Methyl-3H-pyrrolo[2,3-c]quinolines. ActaCrystE62., 02728-02730.
 • Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 2006. Aureispira marinagen.nov., sp.nov., a gliding, arachidonic acid containing bacteriaisolated from Thai Southern coastlines. International Systematic and Evolution Microbiology 200, 56: 2931-2935.
 • Cheenpracha, S., Yodsaoue, O., Karalai, C., Ponglimanont, C., Subhadhirasakul, S.,Tewtrakul, S., and Kanjana-Opas, A., 2006. Potential anti-allergic ent-kaurenediterpenes from the bark of Suregadamultiflor.Phytochemistry67, 2630-2634.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-opas, A.,Chantrapromma, K., and Fun, H.K. 2007.Quinonoids from the barks of Cratoxylum
  formosum subsp. pruniflorum. Canandian Journal of Chemistry 85, 341-345.
 • Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 2007.Aureispiramaritimasp.nov.,isolated from marine barnacle. International Systematicand Evolution Microbiology 57: 1948-1951.
 • Srisukchayakul, P., Suwanachart, C., Sangnoi, Y., Kanjana-Opas, A., Hosoya, S., Yokota, A.,and Arunpairojana, V., 2007.Rapidithrixthailandicagen.nov., sp.nov., a marine gliding bacteria isolated from Andaman sea, the southern coastline of Thailand. International Systematic and Evolution Microbiology 57: 2275-2279.
 • Laphookhieo, S., Promnart, P., Syer, J., Kanjana-Opas, A., Ponglimanont, C., and Karalai, C., 2007.Coumarins and xanthones from the seeds of Mammeasiamensis. Journal of the Brazilian Chemical Society 18(5): 1077-1080.
 • Yodsaoue, O., Cheenpracha, S.,Karalai, C.,Ponglimanont, C., Chantrapromma, S., Fun, H.K., Kanjana-Opas, A., 2008.Phanginin A-K, diterpenoids from the seeds of
  Caesalpiniasappan Linn.Phytochemistry (Elsevier) 69(5) 1242-1249.
 • Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Chantrapromma, K and Kanjana-Opas, A. 2008. Cytotoxic and Antibacterial Sesquiterpenes from Thespesiapopulnea. Journal of Natural Product 71(7) 1173-1177.
 • Mahabusarakam, W., Rattanburi, S., Pongpaichit, S. and Kanjana-Opas, A. 2008. Antibacterial and cytotoxic xanthones from Cratoxylumcochinchinens. Phytochemistry Letters (1) 211-214.
 • Sangnoi, Y., Sakulkeo, O., Yuenyongsawad, S., Kanjana-Opas, A., Ingkaninan, K., Plubrukarn, A., Suwanborirux, K. 2008. Acetylcholinesterase-inhibiting activity of pyrrole derivatives from a novel marine gliding bacterium, Rapidithrixthailandica. Marine Drugs 6(4) 578-586.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.K., Kanjana-Opas, A., Chantrapromma, K., and Kato, S. 2009. Anti-Pseudomonas aeruginosaxanthones from the resin and green fruit of Cratoxylumcochinchinens. Tetrahedron, 65(15) 3003-3013.
 • Sangnoi, Y., Srisukchayakul, P., Arunpairojana, V., Kanjana-Opas, A., Diversity of marine gliding bacteria in Thailand and their cytotoxicity 2009. Electronic Journal of Biotechnology
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A.,Chantrapromma, K., and Kato, S. Chromene and PrenylatedXanthones from the Roots of Cratoxylumformosumssp. Pruniflorum. 2010. Chem. Pharm. Bull. , 58(3) 386-389.
 • P Eiamsa-ard, A. Kanjana-Opas, EB Cahoon, 2013. Two novel Physcomitrella patens fatty acid elongases (ELOs): identification and functional characterization. Applied
  Microbiology.,97(8) 3485-3497.