หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารการวิจัย
02 564 7000 ต่อ 3734
walaithip@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ปี 2555-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านบริหารการวิจัย
ปี 2552-2555
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
ปี 2551-2552
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
ปี 2548-2551
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2547-2548
นักวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี 2538-2547
นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ