หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหาร
02 564 7000 ต่อ 71799
ladawan@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต The University of Nottingham
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหาร
ปี 2556-2559
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน
ปี 2552-2556
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านแผนกลยุทธ์และการเงิน
ปี 2551-2552
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
ปี 2550-2551
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ปี 2547-2550
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ปี 2546-2547
นักวิชาการ ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ปี 2534-2546
นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม