การดำเนินการปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอรัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เหล่าบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีนโยบายให้พนักงานภายในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยผู้บริหาร สวทช. มีมติให้บุคลากรภายในผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านระบบ e-learning ครบ 100% ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรผ่านการอบรม/กิจกรรมแล้ว 94% คิดเป็น 2,876 คน ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

จัดการประชุม kick-off โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับโครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมด้วย

สวทช. ต่อต้านคอรัปชั่น

คณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเหล่าบุคลากร สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักรวมถึงจรรยาบรรณการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความโปร่งใสและสุจริตเพราะเชื่อ ว่าจะเป็นรากฐานความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม NSTDA Day

เวทีสำคัญในการสื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สวทช. พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามทุกข้อสงสัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ในหัวข้อ “National S&T Infrastructure for Better Nation” ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ

เจตจำนงผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น

ผู้บริหาร สวทช. มีเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอด หลักคิด แนวปฏิบัติในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ตามค่านิยมหลัก สวทช. ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการกำลังสำคัญของประเทศในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีวินัย ที่เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

N: Nation First

การมุ่งเน้นดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคม และประเทศชาติเป็นหลัก มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละและคิดถึงทิศทางของส่วนรวม

S: Science and Technology Excellence

ต้องยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์

T: Teamwork

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน มีการสื่อสาร ๒ ทาง เปิดใจรับฟังและกล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน

D: Deliverability

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

A: Accountability and Integrity

ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกาและกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาความลับและผลประโยชน์ของสำนักงาน มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมและคุณธรรมแห่งวิชาชีพของตน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

สวทช. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในทุกเดือน โดยยึดค่านิยมและพฤติกรรมหลักของ สวทช. (Core Value) ขององค์กร ได้แก่

N: Nation First
S: Science and Technology Excellence
T: Teamwork
D: Deliverability
A: Accountability and Integrity

ลงนามความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม

สวทช. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม EECi กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผล ก่อสร้าง เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การประชุมวิชาการระดับโลกกว่าด้วยชีวจริยธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และยูเนสโก จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัด 3 การประชุมสำคัญระดับโลก คือ

 • การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)
 • การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (11th Session of the World Commission on Ethics of
  Scientific Knowledge and Technology (COMEST)
 • การประชุมเชิงวิชาการ Conference on the Ethics of Science & Technology
  and Sustainable Development โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี ร่วมแถลง