โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit:GYSS) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคมของทุกปี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สิ่งที่ผู้แทนประเทศไทยจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ที่มานำเสนอผลงานในการประชุม

2. ได้เรียนรู้ รับข้อคิดและคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม

3. ผู้แทนประเทศไทยจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดและจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย

4. ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม GYSS จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
– ค่าที่พัก
– ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 10,000 บาท
– ค่าประกันภัย
– ค่าจัดทำรายงาน