โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

แนะนำโครงการ

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit:GYSS) เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม GYSS ครั้งแรกในงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี พ.ศ. 2555

การประชุม GYSS จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore—NUS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามส่วน ได้แก่

  1. กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายเดี่ยว (plenary lecture) การอภิปรายกลุ่ม (panel discussion) และชั้นเรียนย่อย (master class) ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
  2. กิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ในสองวันสุดท้าย เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
  3. กิจกรรมช่วงกลางคืน ได้จัดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดกลางคืน ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์และแม่น้ำสิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในทำเนียบประธานาธิบดี (Istana)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

กิจกรรม Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gyss-one-north.sg