company logo

PDF Print E-mailรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม


                    
                                                                                               

Global Young Scientists Summit 2013

   


_____________________________________________________________________________________________

  โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77224-5 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gyss-one-north.sg

_____________________________________________________________________________________________

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 04:48
 


Powered by Joomla!. Designed by: drupal themes  Valid XHTML and CSS.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว