โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความสนใจจริงทางด้านงานวิจัย และมีความมุ่งมั่นในสาขางานวิจัยของตนและสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
4. ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล หรือมีหลักฐานในการรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือรางวัลทางวิชาการ
5. เข้าใจและเห็นความสำคัญของความรู้และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสังคม
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในระดับดีถึงดีมาก
7. ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมของโครงการฯ มาก่อน