โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

แนะนำตัวแทน ปี 2559

ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ    

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจงานวิจัยทางด้าน :

ดร.จิรกานต์ นันแก้ว

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจงานวิจัยทางด้าน :

ดร.มัตถกา คงขาว

ปัจจุบัน : นักวิจัย ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน :

ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนใจงานวิจัยทางด้าน :

นายสัตวแพทย์ ดร.เกริกเกียรติ จินดา

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนใจงานวิจัยทางด้าน :