โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

แนะนำตัวแทน ปี 2558

ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ

ปัจจุบัน : นักวิจัย ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน : การใช้แบบจำลองของโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและโครงสร้างต่างๆ ในระดับนาโน

ดร.ขุนเสก เสกขุนทด

ปัจจุบัน : นักวิจัย ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Optical and Semiconductor Devices, Computer and Mobile Applications, Electromagnetism และ Medical Physics

ดร.ธิติกร บุญคุ้ม

ปัจจุบัน : นักวิจัย ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน : การพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดขาวของผู้ป่วยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจง ใช้คุณสมบัติในการทำลายเซลล์ของไวรัสบางชนิดเพื่อส่งเสริมวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย ไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจง และวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของสารพันธุกรรมไวรัสที่เป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์

ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

ปัจจุบัน : อาจารย์และนักวิจัย ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนใจงานวิจัยทางด้าน : การศึกษาในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีที่เน้นการอธิบายและทำนายผลล่วงหน้าสำหรับฟิสิกส์พลังงานสูง (High energy physics) และเอกภพวิทยา (Cosmology) เช่น การศึกษาแบบจำลองการพองตัวของเอกภพ (Cosmic inflation) การศึกษาทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบดัดแปลง (Modified gravity) เป็นต้น

ดร.ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

ปัจจุบัน : นักวิจัยศูนย์อณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Nanomaterials for Optoelectronic Devices และ Photophysical mechanism in Optoelectronic Devices