โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

แนะนำตัวแทน ปี 2557

ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนใจงานวิจัยทางด้าน : พีชคณิตและการประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ทางการสื่อสาร
เช่น รหัสสื่อสาร รหัสควอนตัม

ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

ปัจจุบัน : นักวิจัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Metal Casting and Solidification, Computer Aided Engineering, Finite Element Method

ดร. น้ำริน ไทยตรง

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Point-of-care Diagnostics, Microfluidicis, Bioanalytical Techniques, Sequencing

ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร

ปัจจุบัน : นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Inorganic Chemistry, Chemistry of Materials, Diffractometry,
Rietveld Refinement, X-ray Absorption Spectroscopy, Magnetometry

นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยทางด้าน : Epidemiology, Clinical research inPediatric Gastroenterology
and Hepatology