company logo

http://www.nstda.or.th/gyss
PDF Print E-mail

 ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564


ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย สมัครเข้าร่วม

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี

และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) สหสาขา

ประจำปี 2565

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกิจกรรมการประชุมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

 

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 71 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาเคมี

 

และขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทุกสาขา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2022) ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก

 

คลิกที่ภาพโปสเตอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดโครงการ


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กรุณากรอกใบสมัครที่นี่...

https://forms.gle/SRzFygDpwucZ8v876


                         

 

โปสเตอร์โครงการ LINDAU          โปสเตอร์โครงการ GYSS   

 

และโปรดส่งใบสมัครกลับมาพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ

ที่อีเมล คุณปานกมล อีเมล  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทร. 0810065454


หลักฐานประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครกรอกใน Google form

2.ประวัติอย่างย่อภาษาอังกฤษ (CV) 

3.เอกสารแสดงผลการศึกษา

4.สำเนาบัตรประชาชน 

5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย

6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ

7.รูปถ่าย

 

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

http://www.lindau-nobel.org/ และ http://www.gyss-one-north.sg/

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุม

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ประจำปี 2564

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม
Plenary Lectures, Panel Discussion, Small Group Informal Sessions และ Q&A, Networking ในงานประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021) ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2564 ดังนี้

เนื่องด้วยในปี 2564 National Research Foundation Singapore ผู้จัดงานประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS2021) ได้เพิ่มโควต้าให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยอีกจำนวน 10 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ Global Young Scientists Summit ให้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วน Plenary Lectures และ Panel Discussion ในงานประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021) ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้


________________________________________________________________________________________________________________________


ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
สมัครเข้าร่วม


โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ประจำปี 2564


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) และอาจารย์หรือนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2021) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก


ดาวน์โหลดโปสเตอร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563


ขออภัย ! เนื่องจากระบบรับสมัครออนไลน์มีปัญหา

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครด้านล่าง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลและส่งไฟล์แนบมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ มือถือ 08 1006 5454

อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://www.gyss-one-north.sg/


หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ

2.ประวัติอย่างย่อ (CV)

3.เอกสารแสดงผลการศึกษา

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย

6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย สมัครเข้าร่วม

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือการแพทย์
และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยw.gyss-one-north.sg/


หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ

2.ประวัติอย่างย่อ (CV)

3.เอกสารแสดงผลการศึกษา

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย

6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกิจกรรม การประชุมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล


สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 70 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือการแพทย์


และขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2020) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก


คลิกที่ภาพโปสเตอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดโครงการ     


เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562


ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ มือถือ 08 1006 5454

อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ 

http://www.lindau-nobel.org/ และ http://ww
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี


(โปรดมาลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 102 ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที)


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101B

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 413

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720


* หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทรศัพท์ 081-0065454

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                          

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Young Science Summit (GYSS)

และโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์

ประจำปี 2562

คลิกดูรายละเอียดโครงการที่โปสเตอร์ด้านล่างนี้

               

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...

* หากท่านไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้กรุณา download ไฟล์ใบสมัครที่นี่... และโปรดส่งกลับมาพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ

ที่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทร. 0810065454

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ
2.ประวัติอย่างย่อ (CV)
3.เอกสารแสดงผลการศึกษา
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย
6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
7.รูปถ่าย


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี


(โปรดมาลงทะเบียนก่อนเวลาสัมภาษณ์ 20 นาที)


  1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101B

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 103
 

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2561 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา 
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคาร สวทช.โยธี


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101     3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 103     4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720

                                        


โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นในครั้งนี้ 

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
         

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก


Global Young Scientists Summit ([email protected] 2015)

ระหว่างวันที่
18 – 23 มกราคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

1. ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. ดร. ขุนเสก เสกขุนทด

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

นักวิจัย ศูนย์อณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล

4. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

อาจารย์และนักวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


_____________________________________________________________________________________________

  โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77224
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gyss-one-north.sg

_____________________________________________________________________________________________Last Updated on Friday, 13 August 2021 13:59
 


Powered by Joomla!. Designed by: drupal themes  Valid XHTML and CSS.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว