โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2566
กลุ่ม Participants และกลุ่ม Viewers

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2566

สวทช. ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย กลุ่ม Participants จำนวน 10 คน ไปเข้าร่วมการประชุม GYSS2023 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และกลุ่ม Viewers จำนวน 11 คน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Hopin ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) สหสาขาประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกิจกรรมการประชุมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 72 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์

และขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2023) ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก

คลิกที่ภาพโปสเตอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดโครงการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กรุณากรอกใบสมัครที่นี่…
https://forms.gle/2TcQ63KtWDia2Mxd7

 

โปสเตอร์โครงการ LINDAU    

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทร. 0810065454 หรือนายอภิรัตน์ ฐิติมั่น โทร. 0863679120
อีเมล  pdys@nstda.or.th หรือ pdys.nstda@gmail.com

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.ประวัติอย่างย่อภาษาอังกฤษ (CV)
2หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
3.รูปถ่าย

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

http://www.lindau-nobel.org/ และ http://www.gyss-one-north.sg/

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565
กลุ่ม Participants


ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายในกลุ่ม Participants จำนวน 20 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS2022 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565
กลุ่ม Viewers

เนื่องด้วยในปี 2565 เป็นปีครบรอบ 10 ปี ของงานประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS National Research Foundation Singapore ผู้จัดงานประชุม GYSS2022 ได้เพิ่มโควต้าให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย สวทช. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในเบื้องต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายในกลุ่ม Viewers จำนวน 18 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS2022 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้