โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเเละวิศวกรรมภาคเอกชน
(Company Directed Technology Development Program : CDP)

 

ภาระกิจหลัก : มุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้า ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้น เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป 

บริการ :

  • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช.
  • รับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
  • มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI