มันสำปะหลังได้รับการยกย่องจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือFAO ให้เป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของคนในประเทศที่พัฒนาน้อยและกำลังพัฒนา และเป็นพืชเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเนื่องจากเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งที่มีราคาถูกกว่าแป้งชนิดอื่นๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีความต้องการใช้แป้งมันสำปะหลังไปแปรรูปในหลากหลายอุตสาหกรรมและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของภูมิภาค