เพาะเลี้ยง “เพรียงทราย” ต่อยอดสู่ธุรกิจ

     เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเพรียงทรายสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 จ.สมุทรสาคร โดยมีวิทยากรจากสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต), สยามเพรียงทราย และบริษัทแฮปปี้ฟาร์มเกิดผล จำกัด มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 56 คน ซึ่งเพรียงทรายเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

     การอบรมในวันแรกผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ลักษณะทางชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเพรียงทราย

เพรียงทรายเป็นอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีโปรตีน 45.32% เพรียงทรายตามธรรมชาติมักมีโรคไวรัสในกุ้งแอบแฝงเช่น ไวรัส WSSV, IHHNV, MBV, YHV, HPV, LSNV, TSV และเชื้อโปรโตซัว การอบรมในวันแรก ได้มีการบรรยายถึงภาพรวมของเพรียงทราย ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากเพรียงทรายในอุตสาหกรรมกุ้ง โดยจุดประสงค์หลักในการเลี้ยงเพรียงทรายเพื่อเป็นอาหารกุ้งหรือสัตว์น้ำประเภทอื่น ถัดมาเป็นหัวข้อชีววิทยาและคุณค่าทางโภชนาการของเพรียงทราย ซึ่งเพรียงทรายเป็นอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนที่มีอยู่ถึง 45.32% จากนั้นจึงเป็นหัวข้อการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายปลอดโรค เนื่องจากเพียงทรายที่อยู่ตามธรรมชาติ มักจะมีโรคแอบแฝงมาด้วย ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายให้ปลอดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเพรียงทรายมีโรค สัตว์น้ำที่กินเพรียงทรายเข้าไปก็จะได้รับโรคด้วยเช่นกัน ต่อมาเป็นเรื่องผลของเพรียงทรายต่อพ่อแม่พันธุ์กุ้ง โดยจากงานวิจัยพบว่า เมื่อกุ้งกินเพรียงทรายเข้าไปทำให้กุ้งมีอัตราการเจริญพันธุ์มากขึ้น ขยายพันธุ์ได้ดีขึ้น ที่ให้เพรียงทรายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก และหัวข้อสุดท้ายเป็นการแชร์ประสบการณ์ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายจากสยามเพรียงทรายและบริษัทแฮปปี้ฟาร์มเกิดผล จำกัด      

  

 

 

 

หลังจากจบหัวข้อการบรรยายต่างๆจึงเป็นในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองฝึกนับจำนวนตัวอ่อนเพรียงทรายผ่านกล้องจุลทรรศน์

 

 

การอบรมในวันที่สอง ผู้เข้าอบรมได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 จ.สมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายของศูนย์วิจัยฯ อาทิ การให้อาหาร ชนิดของอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง ชนิดของทรายที่ใช้เลี้ยง การถ่ายน้ำ การเก็บผลผลิตเพรียงทราย ฯลฯ และได้นำชมพื้นที่เพาะเลี้ยงเพรียงทรายตั้งแต่พื้นที่อนุบาลไปถึงพื้นที่เพาะเลี้ยงตัวเต็มวัย จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ทดลองให้อาหารเพรียงทราย สังเกตพฤติกรรมของเพรียงทรายขณะกินอาหาร และชมการสาธิตวิธีเก็บผลผลิตหรือการคัดแยกเพรียงทรายออกจากกระบะเลี้ยง