โครงสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

  • โครงสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงมี 2 ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทอากาศ เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้น อากาศลอยตัวออกทางช่องลมระหว่างหลังคาทั้ง 2 ชั้น
  • ทิศทางการติดตั้งโรงเรือน ควรอยู่ในแนวเหนือ-ใต้

ต้นทุนก่อสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4.8 เมตร

วัสดุ

งบประมาณ (บาท)

โครงสร้างพร้อมติดตั้ง ใช้เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 6 หุน 8,000
ปะกับขนาด 6 หุน จำนวน 500 ตัวๆ ละ 8 บาท 4,000
พลาสติก LDPE +LLDPE+UV Stabilizer จำนวน 300 ตารางเมตรๆ ละ 15 บ. 4,500
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 2 ผืน  
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 1 ผืน  
รวม 88,500

หมายเหตุ:

  1. อายุการใช้งานพลาสติกประมาณ 2-3 ปี โครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี
  2. ต้นทุนอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาวัสดุและค่าแรงในท้องถิ่น

แหล่งซื้อพลาสติก

บริษัทวัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด ที่อยู่ 1092 ถ.สุขุมวิท71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 8,000
บริษัทวิสและบุตร จำกัด ที่อยู่ 112/2-3 หมู่ 12 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 4,000

สนใจดูงานเกษตรกรที่ใช้โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

  1. นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัทพ์ 083-1285325
  2. นางทองใหม่ ทีรุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัทพ์ 083-1265729
  3. นางสมพร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัทพ์ 086-8582329


เรียบเรียงข้อมูลโดย ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและชุมชน สท. สนับสนุนข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559