การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้การทำเกษตรได้รับผลกระทบหลายด้าน เช่น ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชใหม่ๆ ทำให้ผลผลิตเสียหาย ต้นทุนเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีความเสี่ยงในการปลูกพืช การปลูกพืชในโรงเรือนทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาพลาสติกคัดเลือกแสงสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก พร้อมรูปแบบโรงเรือนที่ระบายอากาศได้ดีลดอุณหภูมิในโรงเรือนเหมาะสำหรับประเทศไทยที่มีอากาศร้อน ได้ทดลองคลุมโรงเรือนพลาสติกสำหรับปลูกพืชผลเมืองหนาวของพื้นที่โครงการหลวง เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีการขยายผลทดลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เดิมเกษตรกรปลูกผักกลางแจ้ง เช่น ผักสลัดต่างๆ พบว่าการปลูกผักในโรงเรือนได้ผลผลิตคุณภาพดี ผักมีสีสันสวยงาม โตเร็ว ลดระยะเวลาการปลูก เช่น ผักกาดขาว จากเดิมใช้เวลา 25-30 วัน เมื่อปลูกในโรงเรือน เหลือเพียง 20 วัน สลัดใบแดง เดิมใช้เวลา 30 วัน เมื่อปลูกในโรงเรือน เหลือเพียง 20-25 วัน ที่สำคัญปลูกได้ตลอดปี แม้แต่ในฤดูฝน

คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้พลาสติกคัดเลือกแสงแตกต่างจากพลาสติกคลุมโรงเรือนทั่วไป

  • ช่วงคลื่นแสงที่พืชใช้ได้ เป็นช่วงแสงสีน้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง (ช่วงที่ตามองเห็น) พลาสติกคัดเลือกแสงควบคุมสัดส่วนช่วงแสงสีที่ส่องผ่านเข้าไปในโรงเรือน เร่งการเจริญเติบโตของพืช มีการสะสมของสารสีและสารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนในใบและผล เช่น พริกมีสีสดและรสเผ็ดขึ้น  สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกในโรงเรือนมีรสชาดดีขึ้น
  • แสงที่เป็นอันตรายต่อพืช เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต และ รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยคลื่นความร้อน พลาสติกคัดเลือกแสงตัดแสงในช่วงนี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืช ลดความร้อน ทำให้อุณหภูมิในโรงเรือนเพาะปลูกลดลง
  • ลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงวันทอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายแสงให้ครอบคลุมทุกจุดในโรงเรือน ใบพืชได้รับแสงทั่วถึง สังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้มากขึ้น
  • ใช้เวลาปลูกสั้นลง ผลผลิตสูงขึ้น พืชผัก พืชผล ขนาดเล็ก คุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการปลูกภายใต้โรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมด้วยพลาสติกทั่วไป

เรียบเรียงข้อมูลโดย ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและชุมชน สท. ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559