สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สาธิตเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ โดยครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม 3. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนงานวิชาการระหว่างนักวิจัย ครู นักเรียน และชุมชน 4. สร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ขอบเขตความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมถึงการร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การร่วมดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสาธิตในพื้นที่จุดเรียนรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา