บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สท. และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ส่งเสริมและแก้ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกกาแฟ การแก้ปัญหามอดกาแฟและการแปรรูป การทำเกษตรในระบบอินทรีย์ การเชื่อมโยงเครือข่ายและศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียอย่างครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเผยแพร่ชุดความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ผ่านแอปพลิเคชั่น Por-Pieng ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางขยายองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ