หนังสือ “เติบแกร่ง แทงยอด: สท. คือใคร ทำอะไรในปี 2560” นำเสนอผลงานส่วนหนึ่งจากการทำงานของ สท. ที่ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้พร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ดาวน์โหลดหนังสือ