จากแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร (ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคตะวันออก กุมภาพันธ์ 2561) ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นมหานครผลไม้ของโลก และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนทั้งสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย 1) การกำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและการค้าผลไม้เกรดพรีเมียม
ทั้ง Q-GAP, Thai-GAP, Thailand Trust Mark โดยจะยกระดับสัดส่วนสินค้าเกรดพรีเมียม สูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของผลผลิตรวม ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 2) ส่งเสริมการทำการตลาดผลไม้เกรดรอง โดยการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตัดแต่งให้พร้อมรับประทาน 3) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป และ 4) การนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ โดยเริ่มต้นนำร่องขับเคลื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จากนั้นจะนำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปดำเนินการต่อในแหล่งที่มีการผลิตผลไม้ทั้งประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมของภาครัฐฯ ส่งผลให้เกษตรกรในภาคตะวันออกหันมาปลูกผลไม้เศรษฐกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนพื้นที่การผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจมาจากเกษตรกรหน้าใหม่ที่ยังต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ประสบการณ์การปลูกผลไม้อย่างเหมาะสม และส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ แต่ยังขาดการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการผลิตผลไม้อย่างแม่นยำ ลดการใช้ทรัพยาการณ์อย่างไม่เหมาะสม และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานเกษตรเขต 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร สวนสุภัทราแลนด์ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหอการค้าจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและเกษตรอัจฉริยะให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและมังคุดในพื้นที่จังหวัดระยอง" ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรและเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกรในจังหวัดระยองร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกทุเรียนและมังคุดที่ให้ผลผลิตแล้ว สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ยกระดับการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1) มาตรฐานระบบการผลิตสำหรับภาคเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)
2) การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
3) การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยน้ำหมักเปลือกมังคุด
4) การบริหารจัดการระบบน้ำอย่างเหมาะสมสำหรับพืชไร่-พืชสวนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
5) WiMaRC นวัตกรรม IoT เพื่อการเกษตรยุคใหม่
6) การตรวจวิเคราะห์ดิน แปรผลการวิเคราะห์ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
7) การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
8) การแปรรูปผลผลิต

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ประกอบด้วย

1. ฐานเรียนรู้ ภายในสวนสุภัทราแลนด์ ประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชไร่และพืชสวน โรคแมลงศัตรูพืชของสวนผลไม้และสารชีวภัณฑ์
2. การเสวนาวิชาการ
3. นิทรรศการ