***ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนครบแล้วค่ะ****

ดาวน์โหลด กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร
Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC (ไวมาก)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนนิเวศน์สันติวนา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

การทำเกษตรในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องอาศัยทั้งความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแปลงปลูกให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพสู่ตลาด

ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ (Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC หรือ ไวมาก) ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถนำปรับประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร โดยติดตามและจัดเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นดิน ความเข้มแสง ปริมาณลม นำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อควบคุมและจัดการสภาวะแวดล้อมการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ นอกจากนี้การทำงานของระบบ WiMaRC ยังสามารถเก็บบันทึกปริมาณการใช้น้ำและไฟ ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่มักถูกมองข้าม

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) หน่วยงานภายใต้ สวทช. จึงร่วมกับชุมชนนิเวศน์สันติวนา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร (Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC หรือ ไวมาก” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี WiMaRC ในการทำเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติในการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้สนใจ
  2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร

พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน

วัน เวลา สถานที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนนิเวศน์สันติวนา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
แผนที่เดินทาง 

วิทยากร
ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคณะ
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเลอทีชา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1704 หรือ 084 5550308