ดาวน์โหลด รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ และใบสมัคร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”

หลักการและเหตุผล

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”ขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยและผู้สนใจ ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คือ มีความพร้อม มีความรู้และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เน้นการนำภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดี เข้ามาผนวกรวมกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจทางภาคการเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตมะเขือเทศผลสดภายใต้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและหลักวิชาการร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดการผลิตมะเขือเทศผลสดที่มีคุณภาพ

2. เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทางภาคการเกษตร เข้าใจและตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด ตลอดจนเข้าใจห่วงโซ่การตลาดของสินค้าภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาตนเองจนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรและผู้สนใจภาคการเกษตร จำนวน 30 คน

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

วิทยากร
• ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ Young Smart Farmer จ.มหาสารคาม       

ค่าใช้จ่าย
• 3,500 บาท/คน (รวมอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ)
• เอกสารประกอบการอบรม
• เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนิลมณีและชายนี่ควีนส์ (พันธุ์ละ 50 เมล็ด)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2563

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเลขบัญชี 080 000001 0
ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
โทรศัพท์ 0 2 564 7000 ต่อ 1742 หรือ 084 409 0336 (สุวิมล) 085 108 8106 (กนกพร)