ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อ

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการอบรมทุกท่าน

        สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจหลักสูตร “การผลิตผักสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพดีไว้ใช้เอง” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 471 ราย ซี่งแต่ละท่านมีความแตกต่างกันสูงมากทั้งด้านประสบการณ์การทำเกษตรและด้านเกษตรอินทรีย์ คณะผู้จัดอบรมจึงได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 76 ราย (ตามแนบ)

        ในนามของคณะผู้จัดอบรมต้องขออภัยอย่างสูงต่อท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ และเพื่อให้ทุกท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมได้ร่วมอบรมตามความต้องการ สท./สวทช. จึงขอเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านในโอกาสต่อๆ ไป

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        นางสาวณิฏฐา คุ้มโต
        นักวิชาการอาวุโส
        ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
        สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

หมายเหตุ ผู้ได้รับการคัดเลือกกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและลำดับที่ยืนยันเข้าร่วมอบรมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 กันยายนนี้