*ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2562*

ดาวน์โหลด กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตผักสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพดีไว้ใช้เอง”

วันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานทางด้าน Biobank & Bio economy & Community Base Tourism โดยในปี 2562 จะดำเนินงาน Biobank ระดับชุมชนและเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืชเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพรในชุมชน)

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ผ่านกระบวนการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ เรื่องการผลิตผักสดคุณภาพและการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง (Organic Farming: Seed Production) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสดคุณภาพ เช่น การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การบำรุงปรับปรุงดิน สมุนไพรเพื่อการอารักขาพืช และการเลี้ยงชันโรง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตผักสดคุณภาพและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับความสามารถ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรส่งเสริมให้เกิดรายได้และเกิดอาชีพ และมีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักสดคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ : การผลิตผักสดคุณภาพ การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง (Organic Farming : Seed Production) และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสดคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกร ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสดคุณภาพและขยายผลสู่ชุมชนในเครือข่าย

พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน

วัน เวลา สถานที่อบรม
วันที่ 19-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่

วิทยากร
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คุณจิตตินัฐ นงนุช  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

**ฟรีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง**

**ผู้เข้าร่วมอบรมรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารมื้ออื่นๆ** 

ส่งใบสมัครกลับมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณณิฎฐา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1741 หรือ 081 8997518

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 6 กันยายน 2562