|สมัคร Online|

|ใบสมัครและกำหนดการ|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้น้ำอย่าง Smart เลือกตลาดให้เป็น”

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

ณ แก้วพะเนาว์ Organic Farm บ้านหนองบัว ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

-----------------------------------

หลักการและเหตุผล

ในภาวะที่ปัญหาการขาดแคลนน้ำเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ขณะที่ประชาการส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพกสิกรรมซึ่งมี “น้ำ” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเกษตร และยังเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องรับผิดชอบ แต่ยังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน ภายใต้สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้นำข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีผลิตเป็นสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ คลิปวิดีโอ ตลอดจนผลิตรายการคลับฟาร์มเดย์
(Club Farmday) ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการทำเกษตร จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร ตลอดจนนักวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรในปัจจุบัน รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจหันมาเริ่มทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการชมรายการคลับฟาร์มเดย์ เพื่อให้ผู้ติดตามรายการได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่ง “ระบบน้ำในการเกษตร” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ฝ่ายฯ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้น้ำอย่าง Smart เลือกตลาดให้เป็น” ให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้นำความรู้
ไปประยุกต์ใช้จัดการระบบน้ำในการทำเกษตรได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมด้วยความรู้และแนวคิดด้านการตลาด กรณีศึกษา “แก้วพะเนาว์ Organic Farm” เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปพัฒนาการทำเกษตรของตนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การใช้ระบบน้ำในการทำเกษตรอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้มุมมองและแนวคิดด้านการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกร

เป้าหมาย

เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร และผู้ที่สนใจ จำนวน 25 คน

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ แก้วพะเนาว์ Organic Farm บ้านหนองบัว
ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

วิทยากร

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ Young Smart Farmer จ.มหาสารคาม

รางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลดีเด่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ระดับจังหวัด 2559
 • รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2559 (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • รางวัลท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
  ปี 2560 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)

การทำงาน

 • อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กรรมการ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด
 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ของดียางสีสุราช
 • ครูพิเศษร่วมสอน หลักสูตร อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

1,000 บาท ต่อ 1 ท่าน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

 • เอกสารประกอบการอบรมฯ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (วันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2562)
 • ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็น (วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562)
 • ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม
 • รถตู้บริการรับส่งจากสนามบิน ที่พัก และแก้วพะเนาว์ Organic Farm 
 • ของที่ระลึกจากรายการคลับฟาร์มเดย์

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2562

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน (1,000 บาท ต่อ 1 ท่าน)

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเลขบัญชี 080 000001 0

ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 0 2564 7004

โทรศัพท์ 081 356 1760 (ปฏิวัติ), 089 129 1983 (ปิยพร)

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 0 2 564 7000 ต่อ 1735-1739 หรือ 081 356 1760 (ปฏิวัติ), 089 129 1983 (ปิยพร)

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.