มะเขือเทศเป็นพืชที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ลูกผสม สามารถเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของประเทศไทย และความเหมาะสมของการนำไปใช้ เช่น การรับประทานสด การแปรรูป และ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีความต้องการบริโภคมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคมะเขือเทศบางชนิดเปลี่ยนเป็นการรับประทานในรูปแบบอาหารว่าง เช่นเดียวกับผลไม้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของการปลูกมะเขือเทศในประเทศไทย ได้แก่ 1) เป็นโรคที่มีแมลงเข้าทำลายมาก เช่นโรคใบไหม้ โรคผลเน่า 2) ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในบางพื้นที่ ต้องใช้ต้นทุนสูงในการดูแลรักษา 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เป็นต้น

ขณะที่ประเทศอิสราเอล แม้จะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง แต่กลับ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและการปลูกพืชในระบบโรงเรือนในลำดับต้นๆ ของโลก ความสามารถดังกล่าวของอิสราเอลเกิดจากการวิจัยและพัฒนา ที่มีแนวคิด "การปลูกเพื่อให้ได้ (ผลผลิต) มาก ด้วยปัจจัยการผลิตที่น้อย” ประเทศอิสราเอลจึงประสบความสำเร็จในการครองส่วนแบ่งการตลาดมะเขือเทศในตลาดโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป

พัฒนามะเขือเทศไทยเพื่ออนาคต จากบทเรียนความสำเร็จระดับโลก

มะเขือเทศเป็นพืชที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ลูกผสม สามารถเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของประเทศไทย และความเหมาะสมของการนำไปใช้ เช่น การรับประทานสด การแปรรูป และ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีความต้องการบริโภคมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคมะเขือเทศบางชนิดเปลี่ยนเป็นการรับประทานในรูปแบบอาหารว่าง เช่นเดียวกับผลไม้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของการปลูกมะเขือเทศในประเทศไทย ได้แก่ 1) เป็นโรคที่มีแมลงเข้าทำลายมาก เช่นโรคใบไหม้ โรคผลเน่า 2) ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในบางพื้นที่ ต้องใช้ต้นทุนสูงในการดูแลรักษา 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีด้านปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ปลูกในโรงเรือน และคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับฤดูกาลและภูมิภาคต่างๆ

ประเทศอิสราเอลแม้จะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง แต่กลับ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและการปลูกพืชในระบบโรงเรือนในลำดับต้นๆ ของโลก ความสามารถดังกล่าวของอิสราเอลเกิดจากการวิจัยและพัฒนา ที่มีแนวคิด "การปลูกเพื่อให้ได้ (ผลผลิต) มาก ด้วยปัจจัยการผลิตที่น้อย” ประเทศอิสราเอลจึงประสบความสำเร็จในการครองส่วนแบ่งการตลาดมะเขือเทศในตลาดโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป

ดังนั้น จึงโอกาสอันดีที่หน่วยงานพันธมิตรระหว่างไทยและอิสราเอล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน โดยผ่านการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward” ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ในการรับฟังการบรรยายด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายอิสราเอลและฝ่ายไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของประเทศไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความร่วมมือทั้งในด้านการวิจัยและการค้าระหว่างกันต่อไป

 

งานสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward” เกิดขึ้นได้จาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท New Grow Plant และ Noga AgroTech Desert Agriculture ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามแนวนโยบายการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกในการสนับสนุน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ตามสาขาวิชาที่เป็นความสนใจของทั้งไทยและอิสราเอล รวมทั้งที่เป็นวาระที่สำคัญในระดับนานาชาติ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ ทั้งนี้ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สวทช. และ หน่วยงานพันธมิตรอิสราเอล สวทช. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษ รวม 17 กิจกรรม ซึ่งในปีที่เก้าของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน วทน. นี้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร 

----------------------------------

รายละเอียด: คลิก

ใบสมัคร: คลิก