รายละเอียด: คลิก

ใบสมัคร: คลิก

-----------------------------------------------------------------------

งานสัมมนาวิชาการ

The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

-----------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

         ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา (ปี 2550 ถึงปี 2559) การค้าและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยมีการเติบโตและสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมต้นน้ำด้านการเกษตร ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำต่างๆ อาทิ ยา อาหาร อาหารเสริมสำหรับคนและสัตว์ อย่างมีนัยสำคัญ โดยสถิติการส่งออกเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย ในระยะสิบปีที่ผ่านมา (ปี 2550 ถึง ปี 2559) ไทยมีการขยายตัวด้านมูลค่าการส่งออก สูงขึ้นถึง 2.6 เท่า (มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมปี 2550 อยู่ที่ราว 2.1 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ราว 5.5 พันล้านบาท;สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย) ทั้งนี้ ข้อมูลจาก UNCOMTRADE รายงานว่าในปี 2559 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ลำดับที่ 9 ของโลก และ ลำดับที่ 2 ของเอเชีย ซึ่งคู่ค้าของประเทศไทยมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก โดยคู่ค้า(นำเข้า)เมล็ดพันธุ์รายใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย คิดเป็นสัดส่วน 53% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการค้าเมล็ดพันธุ์ในลำดับที่สูงขึ้น และนำไปสู่การสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้นได้นั้น จะต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ทั้งเรื่องกฎ ระเบียบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสากล นอกจากนั้น ยังต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกที่มีมาตรฐานเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการผลิตที่ประสิทธิภาพสามารถสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกที่มีมาตรฐานจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปรับปรุงคุณลักษณะของพืช ทั้งในแง่ของคุณภาพ รูปลักษณะ อายุเก็บเกี่ยวที่สั้นลง การให้ผลผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้ง ความสามารถในการต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืชที่ดีขึ้น และจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในพืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ ที่มีความสำคัญต่อการค้าและการบริโภคทั้งในไทยและตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเมล็ดพันธุ์และผลสดที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

 

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จึงมีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward”

ขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ การหารือความร่วมมือด้านการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

2.1) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของประเทศไทย

2.2) เพื่อหารือความร่วมมือด้านการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศระหว่างนักวิจัยไทย และ อิสราเอล ทั้งในแง่ของความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ การค้าเมล็ดพันธุ์ ของบุคลากรในภาคการวิจัย ภาครัฐ รวมทั้งภาคธุรกิจ

 

3. ผลประโยชน์ที่คาดหมายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

3.1 ผลประโยชน์ทางวิชาการ – เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ เทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยร่วม เพื่อนำมาใช้พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย การประยุกต์ใช้ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3.2 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน – การเพิ่มและพัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ในอุตสาหกรรมเกษตรและเมล็ดพันธุ์ของไทย และอิสราเอล

 

4. กำหนดการจัดงาน

งานสัมมนาวิชาการ The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

 

The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward

1-2 November 2017

Auditorium Room, 1st Floor, Sirindhorn Science Home Building

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

Thailand Science Park, Pathum Thani

-------------------------------------------------------------------------

(Draft) Program

Wednesday, 1 November 2017: Seminar

08:30 – 09:00     Registration

09:00 – 09:15     Opening Ceremony

  • Welcome Remarks by H.E. Dr. Meir Shlomo, Ambassador, Israel Embassy in Bangkok [To be confirmed]
  • Introductory Remarks by Prof. Dr. Morakot Tanticharoen, Chairman of Food and Agriculture Cluster & Senior Advisor to NSTDA's President, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) [To be confirmed]

09:15 – 09:20     Group photo

09:20 – 10:10     “Tomato breeding & cultivation: Its challenges & trends for smallholder farmers around the world”

                                    by [Speaker to be announced]

10:10 – 10:30     Coffee break

10:30 – 11:20 “An Overview of tomato's growing in Israel: Crop's nature and the way of cultivation in protected system”

by Dr. Avner Levy (Noga AgroTech Desert Agriculture)

11:25 – 12:15     “Tomato breeding program & diseases detection technology at BIOTEC: Collaboration opportunity”

by Dr. Orawan Chatchawankanphanich (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology; BIOTEC)

12:15 – 13:15     Lunch

13:15 – 14:05     “Plant protection in tomatoes”

by Mrs. Noga Levy Weissman (Noga AgroTech Desert Agriculture)

14:20 – 15:10     “Tomato breeding program at Khonkaen University: Collaboration

opportunity”

by Prof. Dr. Suchila Techawongstien (Khonkaen University)

15:10 – 15:30     Coffee break

 

15:30 – 16:20     “The breeding program at Noga AgroTech Desert Agriculture that lies behind the cultivation process”

by Dr. Avner Levy (Noga AgroTech Desert Agriculture)

16:25 – 17:15  “The process of seed production & commercial varieties of tomato, chili and other crops”

by Mr. Guy Don (G.D. Quality Seeds)

Remark:

  • Please note that the program is subject to change without prior notice.
  • The whole event will be run in English only.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------