การประยุกต์ใช้ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) สำหรับบริหารจัดการระบการเกษตร และควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น การควบคุมปัจจัยการผลิตผ่าน mobile application การใช้ Drone ในการพ่นยาฆ่าแมลง รวมไปถึงการสังเคราะห์เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ และมีการสาธิตการใช้งานของเทคโนโลยี ที่นำไปใช้จริง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สวทช. คุณกำพล  โชคสุนทสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชนเทค (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

กำหนดงานสัมมนา “Smart IOT for Agriculture” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

08.30 - 09.00 น  ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล

09.10 - 12.00 น.   มุมมองและประสบการณ์ของ การใช้ IOT สำหรับการจัดการ สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง

โดย คุณกำพล  โชคสุนทสุทธิ์ จาก บจก.เอเชนเทค (ประเทศไทย) และ คุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ประเทศไทย          

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น. เทคโนโลยีด้านการพัฒนาเกษตรกรรมไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ สาธิตการใช้งานของเทคโนโลยีที่นำไปใช้จริง

โดย ดร. อัมพร โพธิ์ใย จาก ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สวทช.

สมัครได้ที่

https://goo.gl/1NBwxX

เว็บไซต์งาน SIMA

http://www.sima-asean.com/en/